Dnes otevřeno 09:00 - 21:00

Podmínky užívání mobilní aplikace a webových stránek Bořislavka Centrum

Používání mobilní aplikace „Bořislavka Centrum“ (dále jen „Aplikace“), jejímž provozovatelem je BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., IČ: 27457621, se sídlem Evropská 866/71, Praha 6 (dále jen „Provozovatel“) a výrobcem je Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o., IČ: 27408787, se sídlem Voctářova 2500/20a, Praha 8, 180 00 (dále jen „Výrobce“), se řídí následujícími podmínkami použití.

Instalací a prvním použitím Aplikace potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami užívání, porozuměli jim a zavazujete se při používání Aplikace dodržovat tyto podmínky a jednat v souladu s platným právním řádem České republiky. Provozovatel Aplikace dále provozuje online verzi Aplikace, která je dostupná na webových stránkách www.borislavka-centrum.cz a www.borislavka.cz (dále též „webové stránky“). Pro užívání online verze Aplikace se užijí tyto podmínky obdobně.

Provozovatel Aplikace a další osoby zúčastněné na jejím provozu


Provozovatelem a vlastníkem Aplikace je BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., IČ: 27457621, se sídlem Evropská 866/71, Praha 6. Informace a obsah dostupné v Aplikaci vám poskytují Provozovatel a dále provozovatelé jednotlivých provozoven a služeb dostupných v Bořislavka Centrum (dále jen „provozovatelé služeb“).
Provozovatel Aplikace odpovídá za její funkčnost, bezpečnost a informace a obsah, který se týká výlučně provozu a služeb poskytovaných Bořislavka Centrum. Odpovědnost za informace a obsah, který se týká konkrétní provozovny anebo služeb dostupných v konkrétní provozovně umístěné v Bořislavka Centrum, nese provozovatel této provozovny anebo služeb.

Registrace a účet v Aplikaci


Abyste získali přístup k některým ze služeb poskytovaným prostřednictvím Aplikací nebo webových stránek nájemcům a uživatelům Bořislavka Centrum, můžeme od vás požadovat, abyste si v Aplikaci anebo na webových stránkách vytvořili účet. Některé služby Bořislavka Centrum, případně Aplikace či webových stránek přitom mohou být dostupné pouze registrovaným uživatelům.
Při vytváření účtu budete muset poskytnout požadované identifikační údaje a související informace (tj. jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, role, organizace nájemce či uživatele Bořislavka Centrum) a zvolit si bezpečné heslo. Do Aplikace se následně budete přihlašovat svou adresou elektronické pošty (e-mail) a zvoleným heslem.

Zavazujete se, že nám při registraci poskytnete přesné a úplné údaje a že tyto údaje budete udržovat aktuální. Zavazujete se, že nám neprodleně oznámíte na e-mailovou adresu admin@borislavka.cz jakékoli nepovolené použití vašeho účtu v Aplikaci.

Autorská práva


Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vykonávat majetková práva k Aplikaci a k veškerému obsahu, který je umístěn v Aplikaci a na webových stránkách, a to včetně textů, grafickému a UX designu Aplikace a webových stránek, veškerých vyobrazení (včetně fotografií a grafických prvků) a výběru a způsobu uspořádání jednotlivých prvků v Aplikaci a na webových stránkách.

Obsah Aplikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírován, reprodukován, přenášen do jiných systémů, zveřejňován, opětovně publikován, distribuován a používán k vytváření odvozených děl.
Autorská práva k veškerému obsahu týkajícímu se konkrétních provozoven anebo služeb dostupných v Bořislavka Centrum, umístěnému v Aplikaci a na webových stránkách, a to včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek, náleží konkrétnímu provozovateli služeb.

Odkazy na jiné stránky


Aplikace i webové stránky mohou obsahovat části a odkazy na další veřejně dostupné zdroje dat třetích stran (nejčastěji internetové stránky provozovatelů služeb a dalších třetích osob poskytujících své služby v rámci anebo souvislosti s Bořislavka Centrum), které nejsou udržovány nebo kontrolovány Provozovatelem ani Výrobcem.

Provozovatel ani Výrobce nejsou odpovědni za obsah těchto zdrojů ani za postupy jejich poskytovatelů a výslovně odmítají jakékoli ručení za problémy vzniklé jejich použitím. Uvedení těchto zdrojů (internetových stránek či jiných zdrojů třetích osob) v Aplikaci či na webových stránkách neznamená, že Provozovatel nebo Výrobce souhlasí s jejich obsahem.

Pokud jakožto uživatelé navštívíte takovou internetovou stránku anebo jiný zdroj třetích osob, měli byste se mimo jiné seznámit s jejich zabezpečením a principy ochrany osobních údajů uplatňovanými jejich poskytovateli.

Soukromí a ochrana osobních údajů


Jestliže budete používat Aplikaci, webové stránky anebo tam umístněné služby, požádáme vás, abyste nám poskytli své osobní údaje a další informace potřebné k řádnému poskytování služeb a ke správě vzájemného vztahu. Některé údaje a informace jsou nezbytné pro poskytování Aplikace, webových stránek, a především pro správu služeb, zatímco jiné údaje a informace nám umožňují vás lépe poznat a přizpůsobit naše služby vašim potřebám.

K těmto Podmínkám užívání mobilní aplikace a webových stránek Bořislavka Centrum jsou přílohou připojeny Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání cookies (platí pro webové stránky), ve kterých je podrobně vysvětleno, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a právní tituly, v jakém rozsahu a po jakou dobu. Dokumenty dále obsahují informace o vašich právech (coby subjektu údajů) a další povinné informace.

Odpovědnost a právní režim


Berete na vědomí, že Provozovatel ani Výrobce nenesou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených v Aplikaci anebo na webových stránkách. Aplikace i webové stránky mohou obsahovat informace či obsah s nepřesnostmi, typografickými či technickými chybami, které budou opravovány podle výhradního uvážení Provozovatele. Provozovatel ani Výrobce však neposkytují žádné záruky, že výše uvedené problémy či nedostatky Aplikace či webových stránek budou vyřešeny.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Aplikace či webových stránek, a to i bez předchozího upozornění.
Případná rizika plynoucí uživateli z používání Aplikace či webových stránek či informací zde uvedených nesete vy jakožto uživatelé. Dříve, než učiníte jakékoliv rozhodnutí ohledně služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných v této Aplikace, jste povinni si ověřit úplnost, přesnost a pravdivost všech zveřejněných informací.

Ve vztahu k veřejně dostupným zdrojům dat třetích stran (nejčastěji internetových stránek provozovatelů služeb a dalších třetích osob) zpřístupňovaným či odkazovaným v Aplikaci či webových stránkách výslovně souhlasíte, že Provozovatel ani Výrobce nejsou v žádném případě odpovědní za žádné informace, obsah, produkty, služby nebo materiály dostupné na těchto zdrojích, ani za jakékoli domnělé nebo skutečné škody vyplývající z přístupu k takovým informacím, obsahu, produktům, službám nebo materiálům dostupných na těchto zdrojích a z jejich užívání.

Právní vztahy vznikající v souvislosti užíváním Aplikace či webových stránek se řídí českým právem. Případné soudní spory budou řešeny soudy České republiky.

Informace pro spotřebitele


V souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi vámi a Provozovatelem, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o Provozovateli a o vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor s Provozovatelem vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejm. kopie vzájemné korespondence, doklady o jiných skutečnostech apod.).

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde. Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde.